Statut ZGM


Uchwała Rady Miasta

UCHWAŁA 165/XII/2019
RADY MIASTA RYBNIKA
z dnia 27 czerwca 2019 r.
 
w sprawie uchwalenia Statutu jednostki organizacyjnej Miasta - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku

Na podstawie:
- art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506),
na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Komunalnej,
 
Rada Miasta Rybnika
uchwala:
 
§ 1. Przyjąć Statut Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku w brzmieniu stanowiącym załącznik do
niniejszej uchwały.
 
§ 2. Traci moc Uchwała Nr 812/LVII/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie
przyjęcia statutu jednostki organizacyjnej Miasta - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
 
Przewodniczący Rady Miasta
Wojciech Kiljańczyk
wpr.: Jacek Krakos, dnia: 2019-07-31 13:01:07 historia zmian dokumentu

STATUT ZGM


Załącznik do uchwały Nr 165/XII/2019
Rady Miasta Rybnika z dnia 27 czerwca 2019 r.
 
STATUT
ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W RYBNIKURozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku jest jednostką budżetową, której założycielem jest Miasto
Rybnik.

§ 2.

1. Siedzibą Zakładu jest Miasto Rybnik.
2. Zakład prowadzi działalność na terenie Miasta Rybnika.

§ 3.
Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:
1) Mieście - rozumie się przez to Miasto Rybnik;
2) Prezydencie - rozumie się przez to Prezydenta Miasta;
3) Zakładzie - rozumie się przez to Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku;
4) mieniu - rozumie się przez to mienie komunalne Miasta;
5) Dyrektorze - rozumie się przez to Dyrektora Zakładu.
 
 
Rozdział II
Przedmiot i zakres działalności Zakładu

§ 4.

1. Podstawowym zadaniem Zakładu jest zapewnienie bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania       zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

2. W ramach podstawowych zadań Zakład zarządza powierzonym mu mieniem, obejmującym przede wszystkim budynki mieszkalne, lokale użytkowe i inne nieruchomości, w zakres którego wchodzi:

1) utrzymanie mienia w należytym stanie, w tym poprzez prowadzenie robót budowlanych w rozumieniuprzepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

2) zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji mienia;

3) administrowanie mieniem także w zakresie obsługi technicznej i eksploatacyjnej;

4) utrzymanie porządku na terenach zieleni.

3. Do zadań Zakładu należy ponadto:

1) realizacja wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta;

2) prowadzenie działalności w zakresie gospodarki mieszkaniowej Miasta, w tym poprzez zarządzanie lokalami mieszkalnymi i pomieszczeniami tymczasowymi w zakresie realizacji zadań własnych Miasta oraz gospodarki lokalami użytkowymi;

3) zlecona przez Miasto Rybnik obsługa techniczna imprez plenerowych organizowanych przez to Miasto.


 
Rozdział III
Organizacja Zakładu

§ 5.
1. Działalnością Zakładu kieruje Dyrektor, który jest odpowiedzialny za jego prawidłowe funkcjonowanie.
2. Stosunek pracy z Dyrektorem nawiązuje i rozwiązuje Prezydent.
3. Dyrektor reprezentuje Zakład na zewnątrz.
4. Dyrektor wykonuje wobec pracowników Zakładu wszelkie czynności z zakresu prawa pracy. 

§ 6.
Strukturę organizacyjną Zakładu określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez Dyrektora Zakładu.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa i mienie Zakłądu

§ 7.
1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych.
2. Podstawę funkcjonowania gospodarki finansowej Zakładu stanowi plan dochodów i wydatków.
3. Zakład jest wyposażony w mienie konieczne do realizacji wykonywanych przez niego zadań statutowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 9.
Zmiany statutu mogą nastąpić w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

 

 


 
wpr.: Jacek Krakos, dnia: 2019-07-31 12:58:02 historia zmian dokumentu

Uchwała Nr 392/XXVIII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: zmiany statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku

wpr.: , dnia: 2015-05-20 10:34:56 historia zmian dokumentu

Archiwum