Deklaracja Dostępności


Deklaracja dostępności

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojego serwisu internetowego zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku https://bip.zgm.rybnik.pl/.

Data publikacji serwisu internetowego: październik 2011 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: lipiec 2015 r.

Strona jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  1. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
  2. Dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.
  3. Na stronach internetowych występują niejasne opisy linków.
  4. Dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).
  5. Część dokumentów jest dostępna wyłącznie w formie zeskanowanej i może być nieczytelna dla czytników ekranu.
  6. Nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze.
  7. Dokumenty opublikowane przed datą 31 marca 2020 r. mogą nie spełniać zasad formatowania zgodnych z wytycznymi WCAG 2.1.

Oświadczenie sporządzono dnia 22 września 2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarek.
Przejście do następnego odnośnika (hiperłącza) – Tab
Przejście do poprzedniego odnośnika (hiperłącza) – Shift+Tab
Powiększenie widoku strony – Ctrl+
Pomniejszenie widoku strony – Ctrl-
Przejście w przód – Alt+strzała w prawo
Przejście wstecz – Alt+strzałka w lewo

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panem Jackiem Krakos, w pozostałym zakresie osobą wyznaczoną z ramienia jednostki do kontaktu w sprawach dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami jest Pani Sabina Madziar. Adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem którego można przesyłać korespondencję w sprawach dostępności, wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności: zgm@zgm.rybnik.pl. Kontaktować się można także telefonicznie pod numerem 32 4294860.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku ul. Tadeusza Kościuszki 17

Do budynku prowadzi jedno wejście ogólnodostępne od ul. Tadeusza Kościuszki 17, które znajduje się na poziomie gruntu, drzwi wyposażone są w samozamykacz.

Kancelaria znajduje się po lewej stronie wejścia.

Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia biurowe Administracji Domów Mieszkalnych Nr 1 znajdujące się na parterze po lewej stronie od wejścia oraz pomieszczenia biurowe znajdujące się na parterze po prawej stronie od wejścia, do których dostęp możliwy jest za pośrednictwem platformy schodowej. Pomieszczenia na pierwszym piętrze nie są dostępne dla klientów na wózkach.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Na ogólnodostępnym parkingu miejskim przy ul. Tadeusza Kościuszki wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku brak zainstalowanej pętli indukcyjnej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby niesłyszące i słabosłyszące mogą załatwić swoje sprawy w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z pomocą pracownika posługującego się  językiem migowym w stopniu podstawowym. Pracownikiem wyznaczonym do kontaktu z osobami niesłyszącymi lub słabosłyszącymi jest Pani Jolanta Sobik
nr tel. (32) 429 48 61, (sekretariat, I piętro).

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku ul. Patriotów 32

Do budynku prowadzi jedno wejście ogólnodostępne od ul. Patriotów 32, które wymaga pokonania schodów. Jest podjazd dla wózków. Drzwi wyposażone są w samozamykacz.

Budynek składa się z jednej kondygnacji. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia biurowe. Dla osób niepełnosprawnych dostępna jest toaleta.

Przed budynkiem znajduje się parking, na którym wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku brak zainstalowanej pętli indukcyjnej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby niesłyszące i słabosłyszące mogą załatwić swoje sprawy w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku przy ul. Patriotów 32 z pomocą pracownika posługującego się  językiem migowym w stopniu podstawowym.

Pracownikiem wyznaczonym do kontaktu z osobami niesłyszącymi lub słabosłyszącymi jest Pani Katarzyna Bugla nr tel. (32) 422 02 21.

 

 

wpr.: Jacek Krakos, dnia: 2020-12-09 12:13:58 historia zmian dokumentu

Archiwum