Dział Windykacji
     Kierownik: Justyna Rener tel. 32 429 48 94


Do zakresu działania Działu Windykacji należy w szczególności:

 1.  bieżąca analiza kartotek księgowych pod kątem zaległości w opłatach za lokale mieszkalne, użytkowe oraz regresy,
 2. wysyłanie wezwań do zapłaty zaległości w opłatach za lokale mieszkalne, użytkowe oraz regresy,
 3. przygotowywanie pozwów o zapłatę zaległości za lokale mieszkalne, użytkowe oraz regresy,
 4. przygotowywanie pozwów o zapłatę zaległości z tytułu należności nie wynikających z umowy najmu na podstawie pisemnej informacji działu merytorycznego,
 5. przekazywanie informacji do Działu Lokalowego o dłużnikach zalegających z czynszem celem wypowiedzenia umowy najmu,
 6. współpraca z radcą prawnym w zakresie spraw skierowanych do sądu,
 7. dokonywanie przeksięgowań zaległości na konta obejmujące należności sporne (dot. należności objętych pozwem o zapłatę) oraz na konta obejmujące należności zasądzone (dot. należności zasądzonych),
 8. dokonywanie przypisów na kartotece księgowej z tytułu kosztów sądowych i adwokackich poniesionych w związku z uzyskaniem tytułu wykonawczego,
 9. przenoszenie zapisów dotyczących spraw windykacyjnych dłużnika w przypadku zmiany lokalu,
 10. sporządzanie wezwań do realizacji wyroku,
 11. sporządzanie wniosków o wszczęcie, ograniczenie, zawieszenie oraz umorzenie postępowania egzekucyjnego,
 12. monitorowanie przebiegu postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komornika oraz analizowanie dokumentów otrzymywanych w toku sprawy,
 13. przygotowywanie skarg na działalność komornika prowadzącego egzekucję,
 14. przygotowywanie wniosków o wyjawienie majątku,
 15. przygotowywanie wniosków o wpis hipoteki przymusowej,
 16. udzielanie odpowiedzi na zapytania lokatorów,
 17. przygotowywanie wniosków o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłych dłużnikach, na podstawie pisemnej informacji o zgonach lokatorów uzyskanej z ADM,
 18. prowadzenie mediacji mających na celu pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy
  działania w celu ograniczenia zadłużenia wobec Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku,
 19. prowadzenie i monitorowanie wszelkich działań związanych z odpracowaniem zadłużenia przez lokatorów,
 20. prowadzenie procedur dotyczących rozkładania na raty lub odraczania terminu płatności należności,
 21. prowadzenie postępowań dotyczących umorzenia zaległości,
 22. rozpatrywanie wniosków o obniżkę czynszu,
 23. przygotowywanie informacji o prowadzonych sprawach oraz sprawozdań z podejmowanych rozstrzygnięć w zakresie stosowania ulg określonych w uchwale Rady Miasta Rybnika
wpr.: , dnia: 2017-11-27 08:49:05 historia zmian dokumentu

Archiwum