ZARZĄDZENIE 272/2020                
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
 z dnia 01.06.2020 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 183/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie określenia stawek czynszu za lokale użytkowe wchodzące w skład zasobu Miasta Rybnika

Działając na podstawie:
- art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), 
- § 5 uchwały nr 599 / XLIV / 2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 października 2009 r. w sprawie: zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Rybnika (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 24 grudnia 2009 r., poz. 231),

zarządzam, co następuje: 
§ 1.
W Zarządzeniu Nr 183/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie określenia stawek czynszu za lokale użytkowe wchodzące w skład zasobu Miasta Rybnika § 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt 1 należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres odpowiednio:
1) Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku - zgm@zgm.rybnik.pl, 
2) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku - sekretariat@mosir.rybnik.pl,
3) Rybnickich Służb Komunalnych - ttip@rsk.rybnik.pl,

lub w formie papierowej za pośrednictwem  poczty na adres odpowiednio: 
1)Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku: 44 – 200 Rybnik, ul. Kościuszki 17,
2)Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku: 44 – 200 Rybnik, ul. Gliwicka 72,
3)Rybnickich Służb Komunalnych: 44 – 200 Rybnik, ul. Jankowicka 41b,

w terminie do dnia 15 czerwca 2020 r. 

Wnioski należy składać do jednej z w/w jednostek  – w zależności od tego, która z tych jednostek zarządza wynajmowanym lokalem.”
§ 2.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
 
 
 
wpr.: Jacek Krakos, dnia: 2020-06-03 10:02:47 historia zmian dokumentu