ZARZĄDZENIE NR 131/2020

PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA

Z DNIA 12.03.2020

  

w sprawie użyczenia Boguszowickiemu Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnemu „Ślady”, lokalu użytkowego przy ul. Św. Wawrzyńca 6 w Rybniku.

 

Działając na podstawie:

-    art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

     (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami),

-    art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

     (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 65),

 

zarządzam, co następuje:

 

Wyrażam zgodę na użyczenie Boguszowickiemu Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnemu „Ślady”, lokalu użytkowego położonego na parterze w budynku przy ul. Św. Wawrzyńca 6
w Rybniku, składającego się z 6 pomieszczeń o łącznej umownej powierzchni użytkowej  121,25 m2 oraz części piwnicy o umownej powierzchni użytkowej 12,70 m2 z przeznaczeniem na potrzeby działalności statutowej.

 

§ 2.

Zawarcie umowy użyczenia lokalu użytkowego określonego w § 1 nastąpi na podstawie niniejszego Zarządzenia na czas oznaczony tj. od dnia 01.04.2020 r. do dnia 31.03.2023 r.

 

§ 3.

 

Koszty eksploatacji użyczonych pomieszczeń pokrywać będzie w całości Biorący
w użyczenie.

§ 4.

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

 

§ 5.

 

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

 

§ 6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

wpr.: Jacek Krakos, dnia: 2020-03-16 12:54:02 historia zmian dokumentu