ZARZĄDZENIE NR 20/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 10 stycznia 2019 r.


ZARZĄDZENIE NR 20/2019
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 10 stycznia 2019 r.


w sprawie korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku 
przy ul. Żużlowej 25 z lokalu przy ul. Patriotów 14.

Działając na podstawie:
-    art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
     (tekst jednolity   Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zmian.),
-    art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
     (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2204),

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wyrażam zgodę na oddanie do korzystania lokalu użytkowego przy ul. Patriotów 14 w Rybniku 
o powierzchni 139,76 m2 wraz z piwnicą o powierzchni 18,50 m2 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku z przeznaczeniem na Punkt Terenowy nr 1.

§ 2.

Koszty eksploatacji lokalu użytkowego, o którym mowa w §1 pokrywać będzie w całości Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
wpr.: Jacek Krakos, dnia: 2019-01-17 14:44:43 historia zmian dokumentu

Archiwum