ZARZĄDZENIE NR 861/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 28 grudnia 2018ZARZĄDZENIE NR 861/2018
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 28 grudnia 2018


w sprawie użyczenia Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa z siedzibą w Rybniku przy ul. Księdza J. Szafranka 7
lokalu przy ul. Poligonowej 13.

Działając na podstawie:
-    art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
     (tekst jednolity   Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zmian.),
-    art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
     (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2204),

zarządzam, co następuje:

§ 1.
Wyrażam zgodę na użyczenie lokalu użytkowego przy ul. Poligonowej 13  w Rybniku 
o powierzchni 129,82 m2  Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa z przeznaczeniem na bibliotekę publiczną – filia nr 19.

§ 2.
Zawarcie z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku umowy użyczenia lokalu użytkowego określonego w § 1 nastąpi na podstawie niniejszego Zarządzenia na czas oznaczony tj. od 1.01.2019 r. do 31.12.2021 r.

§ 3.
Koszty eksploatacji użyczonego lokalu użytkowego pokrywać będzie w całości Biorący
w użyczenie.

§ 4.
Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 5.
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wpr.: Jacek Krakos, dnia: 2019-01-10 15:26:24 historia zmian dokumentu

Archiwum