ZARZĄDZENIE NR 581/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 31 lipca 2018 r.ZARZĄDZENIE NR 581/2018
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 31 lipca 2018 r.


w sprawie: zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych przyjętego zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 25a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 z późn. zm.),

zarządzam, co następuje:

§ 1.
Zmienić wykaz pomieszczeń tymczasowych przyjęty zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28.06.2018 r.. w ten sposób, że:
1) wykreśla się z wykazu lokal przy ulicy:
    -  Żwirowej 32C/15
2) dodaje się do wykazu lokal przy ulicy:
    -  Zebrzydowickiej 24c/4.
     

§ 2.
Aktualny wykaz pomieszczeń tymczasowych stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.8.2018 r.
Załącznik do zarządzenia nr 581/2018
Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia 31 lipca 2018 r.


Wykaz pomieszczeń tymczasowych:

1. ul. Janiego 57/4
2. ul. Janiego 57A/3
3. ul. Janiego 57A/18
4. ul. Przemysłowa 18/2
5. ul. Przemysłowa 22/15
6. ul. Przemysłowa 27/12
7. ul. Zagłoby 36
8. ul. Żwirowa 32C/13
9. Zebrzydowicka 24c/4
wpr.: Jacek Krakos, dnia: 2018-08-07 13:10:59 historia zmian dokumentu

Archiwum