ZARZĄDZENIE NR 503/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul.


ZARZĄDZENIE NR 503/2018
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 11 lipca 2018 roku


w sprawie  przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul.
dane nie podlegające udostępnieniu ze względu na ochronę danych osobowych – art.5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – jawność wyłączył Pan Artur Gliwicki – Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 36 pkt 4 Uchwały Nr 668/XLIII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 poz. 7252 z późn. zm.),

zarządzam, co następuje:

§ 1.
Przyznać Państwu dane nie podlegające udostępnieniu ze względu na ochronę danych osobowych – art.5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – jawność wyłączył Pan Artur Gliwicki – Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku lokal mieszkalny położony przy ul. dane nie podlegające udostępnieniu ze względu na ochronę danych osobowych – art.5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – jawność wyłączył Pan Artur Gliwicki – Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku. składający się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni i łazienki o łącznej powierzchni użytkowej 48,24 m2.

§ 2.
Zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego określonego w § 1 nastąpi na podstawie niniejszego Zarządzenia na czas oznaczony tj. od dnia 1.8.2018 r. do dnia 31.7.2019 r.

§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 4.
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. 

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wpr.: Jacek Krakos, dnia: 2018-07-13 11:59:01 historia zmian dokumentu

Archiwum