ZARZĄDZENIE NR 472/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: wydzielenia z mieszkaniowego zasobu miasta Rybnika lokali, które przeznacza się na wynajem jako pomieszczenia tymczasowe.


ZARZĄDZENIE NR 472/2018
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie: wydzielenia z mieszkaniowego zasobu miasta Rybnika lokali, które przeznacza się na wynajem jako pomieszczenia tymczasowe.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 25a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 z późn. zm.),
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Wydzielić z mieszkaniowego zasobu miasta Rybnika lokale, które przeznacza się na wynajem jako pomieszczenia tymczasowe. Wykaz pomieszczeń tymczasowych stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 
§ 2.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
§ 3.
Traci moc Zarządzenie Nr 553/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23.11.2011 r. w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu miasta Rybnika lokali, które przeznacza się na wynajem jako pomieszczenia tymczasowe.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.7.2018 r.
Załącznik do zarządzenia nr 472/2018
Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia 28 czerwca 2018 r.
Wykaz pomieszczeń tymczasowych
1. ul. Janiego 57/4
2. ul. Janiego 57A/3
3. ul. Janiego 57A/18
4. ul. Przemysłowa 18/2
5. ul. Przemysłowa 22/15
6. ul. Przemysłowa 27/12
7. ul. Zagłoby 36
8. ul. Żwirowa 32C/13 
9. ul. Żwirowa 32C/15

wpr.: Danuta Sobieraj, dnia: 2018-07-02 10:54:31 historia zmian dokumentu

Archiwum