ZARZĄDZENIE NR 471/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z 28 czerwca 2018 r.w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2018 r.


   ZARZĄDZENIE NR 471/2018     

PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA

 z 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr  92/2018

Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2018 r.  

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 z późn.zm.),

 

zarządzam, co następuje: 

§ 1.

Zmienić wykaz lokali socjalnych ustalony Zarządzeniem Nr 92/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2018 r. w ten sposób, że:

1) dodaje się do wykazu lokale przy ulicy:

- Plac Żołnierza 1b/7

- Raciborska 232a/6

2) wykreśla się z wykazu lokale przy ulicy:

- Cmentarna 15/8

- Lompy 14e/1

- Ogrodowskiego 5a/3.

§ 2.

Aktualny wykaz lokali socjalnych prowadzi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.7.2018 r  

wpr.: Danuta Sobieraj, dnia: 2018-07-02 10:38:57 historia zmian dokumentu

Archiwum