ZARZĄDZENIE NR 455/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 20 czerwca 2018 w sprawie użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Żużlowej 25 w Rybniku lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Św. Antoniego 11/6.


ZARZĄDZENIE NR 455/2018
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA 
                                         z dnia 20 czerwca 2018


w sprawie użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Żużlowej 25 w Rybniku lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Św. Antoniego 11/6.
 

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.),

zarządzam, co następuje:

§ 1.
Wyrażam zgodę na użyczenie Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku, lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Św. Antoniego 11/6, składającego się z 3 pokoi, przedpokoju, kuchni i łazienki o łącznej powierzchni użytkowej 55,84 m2 z przeznaczeniem na mieszkanie chronione.

§ 2.
Zawarcie z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku umowy użyczenia lokalu mieszkalnego określonego w § 1 na czas nieoznaczony następuje na podstawie niniejszego zarządzenia.

§ 3.
Z tytułu używania lokalu biorący w użyczenie jest obowiązany uiszczać opłaty niezależne od właściciela.

§ 4.
Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 5.
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
wpr.: , dnia: 2018-06-27 12:42:23 historia zmian dokumentu

Archiwum