ZARZĄDZENIE NR 235/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 26 marca 2018 r.w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30.01.2018 r.


  ZARZĄDZENIE NR  235/2018      

PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA

z dnia 26 marca 2018 r. 

 

w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/2018

Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30.01.2018 r.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), w związku z art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 z późn.zm.)

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1.

Zmienić wykaz lokali socjalnych ustalony Zarządzeniem Nr  92/2018 Prezydenta Miasta Rybnika

z dnia 30.01.2018 r. w ten sposób, że:

1) dodaje się do wykazu lokale przy ulicy:

- Kuboszka 5b/1

- Słoneczna 8/6

- Żwirowa 32B/1

2) wykreśla się z wykazu lokal przy ulicy:

 

- Lompy 2a/10.

 

§ 2.

 

Aktualny wykaz lokali socjalnych prowadzi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.

 

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.4.2018 r.  

 

wpr.: Ewa Nastulla, dnia: 2018-03-29 12:28:49 historia zmian dokumentu

Archiwum