ZARZĄDZENIE NR 217/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie użyczenia Środowiskowemu Domu Samopomocy "Cogito Noster" z siedzibą przy ul. Andersa 6 w Rybniku lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Paderewskiego 44/5.


ZARZĄDZENIE NR 217/2018 
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA 
z dnia 20 marca 2018 roku 
 
w sprawie użyczenia Środowiskowemu Domu Samopomocy "Cogito Noster" z siedzibą przy ul. Andersa 6 w Rybniku lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Paderewskiego 44/5.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz § 3 pkt 7 Uchwały Nr 688/XLIII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 poz. 7252),

                                                                zarządzam, co następuje:

§ 1.
Wyrażam zgodę na użyczenie Środowiskowemu Domu Samopomocy "Cogito Noster" w Rybniku, lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Paderewskiego 44/5, składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju i komórki o łącznej powierzchni użytkowej 101,70 m2 z przeznaczeniem na mieszkanie chronione.

§ 2.
Zawarcie z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku umowy użyczenia lokalu mieszkalnego określonego w § 1 na czas nieoznaczony następuje na podstawie niniejszego zarządzenia.

§ 3.
Z tytułu używania lokalu biorący w użyczenie jest obowiązany uiszczać opłaty niezależne od właściciela.

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 5.
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
         

 wpr.: , dnia: 2018-03-23 09:45:58 historia zmian dokumentu

Archiwum