ZARZĄDZENIE Nr 182/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 6 marca 2018 w sprawie ustalenia Regulaminu Komisji Mieszkaniowej


ZARZĄDZENIE Nr 182/2018
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 6 marca 2018
 
 w sprawie ustalenia Regulaminu Komisji Mieszkaniowej
 
Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz § 38 ust. 4 Uchwały Nr 668/XLIII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r. poz. 7252
 
 zarządzam, co następuje:
 § 1.
Przyjąć Regulamin Komisji Mieszkaniowej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
 § 2.
Traci moc zarządzenie Nr 112/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23.02.2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu Komisji Mieszkaniowej.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
wpr.: , dnia: 2018-03-12 12:14:37 historia zmian dokumentu

Archiwum