Zarządzenie nr 632/2017 Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 484/2013


ZARZĄDZENIE NR 632/2017

PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA

z dnia 28.09.2017 r.

w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 484/2013

Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami), w związku z art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1610),


zarządzam, co następuje:


§ 1.

Zmienić wykaz lokali socjalnych ustalony Zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika

z dnia 26.8.2013 r. (ze zmianami) w ten sposób, że:


1) dodaje się do wykazu lokal przy ulicy:

- Lompy 6b/9

2) wykreśla się z wykazu lokale przy ulicy:

- Ogrodowskiego 7a/1

- Przemysłowej 23a/8

§ 2.

Aktualny wykaz lokali socjalnych prowadzi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.


§ 3.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.10.2017 r.

Otrzymują:

 

  • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

  • Wydział Organizacyjny UM

  • Wydział Mienia UM

  • Biuro Skarbnika MiastaZarządzenie podlega publikacji w całości w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rybnika.

wpr.: , dnia: 2017-10-04 07:58:45 historia zmian dokumentu

Archiwum