Zarządzenie nr 551/217 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23. sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.


   ZARZĄDZENIE NR 551/217
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
 z dnia 23. sierpnia 2017 r.


w sprawie     zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 484/2013
Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.   

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami), w związku z art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1610),


zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Zmienić wykaz lokali socjalnych ustalony Zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. (ze zmianami) w ten sposób, że:

1) dodaje się do wykazu lokal przy ulicy:
- Żwirowa 32C/17

2) wykreśla się z wykazu lokal przy ulicy:
- Żwirowa 32A/11

 

§ 2.

Aktualny wykaz lokali socjalnych prowadzi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.


§ 3.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.9.2017 r. 

wpr.: , dnia: 2017-08-25 10:16:45 historia zmian dokumentu

Archiwum