Zarządzenie nr 540/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 17.08.2017 w sprawie użyczenia Domowi Kultury w Rybniku – Boguszowicach lokali użytkowych przy ul. Plac Pokoju 3.


ZARZĄDZENIE NR 540/2017
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
  z dnia 17.08.2017


w sprawie użyczenia Domowi Kultury w Rybniku – Boguszowicach lokali użytkowych przy ul. Plac Pokoju 3.

Działając na podstawie:
-    art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
     (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami),
-    art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
     (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami),

zarządzam, co następuje:

§ 1.
Wyrażam zgodę na użyczenie dwóch lokali użytkowych w budynku przy ul. Plac Pokoju 3
w Rybniku o powierzchni użytkowej 77,12 m2 oraz 196,71 m2 Domowi Kultury w Rybniku
- Boguszowicach z przeznaczeniem na działalność kulturalno – oświatową.

§ 2.
Zawarcie z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku umów użyczenia lokali użytkowych określonych w § 1 nastąpi na podstawie niniejszego Zarządzenia od dnia
1.9.2017 r. na czas nieoznaczony.

§ 3.
Koszty eksploatacji użyczonych pomieszczeń pokrywać będzie w całości Biorący
w użyczenie.

§ 4.
Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 5.
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
wpr.: , dnia: 2017-08-22 13:04:04 historia zmian dokumentu

Archiwum