Zarządzenie nr 493/2017 Prezydenta Miasta Rybnik z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego


Zarządzenie nr 493/2017 Prezydenta Miasta Rybnik z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego


ZARZĄDZENIE NR 493/2017
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 21 lipca 2017 r.


w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul.
dane niepodlegające udostępnieniu ze względu na ochronę danych osobowych – art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączył Artur Gliwicki – Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) oraz § 37 ust. 4 Uchwały Nr 242/XV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 poz. 6066 ze zmianami),
    

zarządzam, co następuje:

§ 1.
Przyznać Państwu dane niepodlegające udostępnieniu ze względu na ochronę danych osobowych – art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączył Artur Gliwicki – Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku lokal mieszkalny położony przy ul. dane niepodlegające udostępnieniu ze względu na ochronę danych osobowych – art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączył Artur Gliwicki – Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
w Rybniku składający się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni i łazienki
o łącznej powierzchni użytkowej 48,24 m2 w tym powierzchni mieszkalnej 29,88 m2.

§ 2.
Zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego określonego w § 1 nastąpi na podstawie niniejszego Zarządzenia na czas oznaczony tj. od dnia 1.8.2017 r. do dnia 31.7.2018 r.

§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 4.
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wpr.: , dnia: 2017-07-26 07:47:40 historia zmian dokumentu

Archiwum