Zarządzenie Nr 439/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7.7.2017 r. w sprawie użyczenia Stowarzyszeniu Instytut Społeczny Silesia z siedzibą w Rybniku przy ul. Basisty 6, lokalu przy ul. Przemysłowej 17 w Rybniku.


ZARZĄDZENIE NR 439/2017
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 7.7.2017 r. 
 
w sprawie użyczenia Stowarzyszeniu Instytut Społeczny Silesia z siedzibą w Rybniku przy ul. Basisty 6, lokalu przy ul. Przemysłowej 17 w Rybniku.
 
 Działając na podstawie:
-    art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami),
-    art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami),
 
zarządzam, co następuje:
 § 1.
Wyrażam zgodę na użyczenie Stowarzyszeniu Instytut Społeczny Silesia z siedzibą w Rybniku przy ul. Basisty 6, lokalu przy ul. Przemysłowej 17 w Rybniku o powierzchni użytkowej 93,30 m2 na realizację zadania publicznego „Silesia re-Witalizacja”.
 
§ 2.
Zawarcie umowy użyczenia lokalu określonego w §1 z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku na okres od 1.8.2017 r. do 30.11.2017 r; nastąpi na podstawie niniejszego zarządzenia.
 
 § 3.
Koszty eksploatacji użyczanych pomieszczeń pokrywać będzie w całości użyczający.
 
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
 
§ 5.
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
 
§ 6.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
wpr.: , dnia: 2017-07-13 07:48:44 historia zmian dokumentu

Archiwum