Zarządzenie Nr 337/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16.5.2017 r. w sprawie użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Mikołowskiej 29/8.


ZARZĄDZENIE NR 337/2017
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA 
z dnia 16.5.2017 r.
 
w sprawie użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Mikołowskiej 29/8.
 
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.), 
 
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Wyrażam zgodę na użyczenie Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Mikołowskiej 29/8 składającego się z 9 pomieszczeń (I pom.-12,87 m2, II pom.-10,24 m2, III pom.-9,22 m2, IV pom.-18,91 m2, V pom.-3,23 m2, VI pom.-24,26 m2, VII pom.-3,10 m2, VIII pom.-10,86 m2, IX pom.-4,25 m2) o łącznej powierzchni użytkowej 96,94 m2 z przeznaczeniem na mieszkanie chronione.  
 
§ 2.
Zawarcie z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku umowy użyczenia lokalu mieszkalnego określonego w § 1 nastąpi na podstawie niniejszego Zarządzenia od dnia 1.6.2017 r. na czas nieoznaczony.
 
 § 3.
Z tytułu używania lokalu biorący w użyczenie jest obowiązany uiszczać opłaty niezależne 
od właściciela.
 
§ 4.
Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
 
 § 5.
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
 
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
wpr.: , dnia: 2017-05-23 07:27:11 historia zmian dokumentu

Archiwum