Zarządzenie Nr 214/2017 Prezydenta Miasta Rybnik z dnia 28.3.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością lub w posiadaniu Miasta Rybnika.


ZARZĄDZENIE NR 214/2017
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 28.3.2017 r. 
 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością lub w posiadaniu Miasta Rybnika.
 
Działając na podstawie:
- art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.),
- § 2 ust. 4 pkt 1 Uchwały Nr 599/XLIV/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 października 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Rybnika (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 231 poz. 4684)
 
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Wprowadzić Regulamin przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością lub w posiadaniu Miasta Rybnika w brzmieniu jak w załączniku.
 
§ 2.
Traci moc Zarządzenie Nr 137/2010 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18.03.2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością lub w posiadaniu Miasta Rybnika.
 
§ 3.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Regulamin przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością lub w posiadaniu Miasta Rybnika. 
wpr.: , dnia: 2017-04-10 07:42:08 historia zmian dokumentu

Archiwum