Zarządzenie Nr 43/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.01.2017r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.


ZARZĄDZENIE NR 43/2017
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 26.01.2017r.
 
 
w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.
 
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446), w związku z art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 ze zmianami),
 
zarządzam, co następuje:
§ 1
Zmienić wykaz lokali socjalnych przyjęty zarządzeniem nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. (ze zmianami) w ten sposób, że dodaje się do wykazu lokal przy ulicy:
 1. Gen. Andersa 30c/2
 2. Czwartaków 4a/3
 3. Lompy 5a/3
 4. Patriotów 2a/4
 5. Patriotów 2b/7
 6. Śniadeckiego 3a/4
 7. Śniadeckiego 3b/1
 8. Lompy 1b/1
 9. Lompy 6b/1
 10. Kadetów 3b/3
 11. Poligonowa 17c/6
 12. Gen. Andersa 22a/7
 13. Gen. Andersa 26a/7
 14. Jankowicka 18/7
 15. Śląska 9b/6
 16. Mikołowska 29/2
 17. Zebrzydowicka 18/1
 18. Zgrzebnioka 2a/3
 19. Cierpioła 4b/3
 20. Żurawia 7A/3
 21. Żurawia 7B/3 
§ 2
Aktualny wykaz lokali socjalnych prowadzi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
 
§ 3
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.2.2017 r. 
 
wpr.: , dnia: 2017-02-01 09:29:41 historia zmian dokumentu

Archiwum