Zarządzenie NR 20/2016 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia NR 11/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie: wykazu rodzajowego prac, mogących być przedmiotem świadczenia rzeczowego.


Zarządzenie NR 20/2016
Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
z dnia 10 października 2016 r.
 
w sprawie zmiany Zarządzenia NR 11/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Rybniku z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie: wykazu rodzajowego prac, mogących być  przedmiotem świadczenia rzeczowego.
 
Działając na podstawie § 5 ust. 1 Statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, przyjętego
Uchwałą Nr 812/LVII/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 10 listopada 2010 r. w wykonaniu
§ 4 ust. 1 pkt 2) Zarządzenia nr 82/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29.02.2012 r. w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia za korzystanie z lokali komunalnych osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej w formie świadczenia rzeczowego na rzecz Gminy Rybnik
 
zarządzam co następuje:
 § 1
Zmienia się treść Załącznika do Zarządzenia NR 11/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z dnia 10 lipca 2012 roku, w ten sposób, że dodaje się pkt 9), pkt 10)
i pkt 11), w brzmieniu:
  • pkt 9) pomoc kuchenna – jeżeli osoba posiada książeczkę sanepidu,
  • pkt 10) szycie i cerowanie,
  • pkt 11) obsługa szatni, odbieranie telefonów, udzielanie informacji.
§ 2
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
wpr.: , dnia: 2017-01-26 10:02:50 historia zmian dokumentu

Archiwum