Zarządzenie Nr 12/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 3.1.2017 w sprawie użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku lokalu przy ul. Raciborskiej 20


ZARZĄDZENIE NR 12/2017
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 3.1.2017
 
w sprawie użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku lokalu przy ul. Raciborskiej 20
 
- art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.),
- art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147),
 
zarządzam, co następuje: 
§ 1.
Wyrażam zgodę na użyczenie lokalu przy ul. Raciborskiej 20 o powierzchni użytkowej 409,70 m2, Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku z przeznaczeniem na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych oraz prowadzenia Kasy.
 
§ 2.
Zawarcie z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku umowy użyczenia lokalu użytkowego określonego w § 1 na czas oznaczony tj. od 9.1.2017 r. do 8.1.2020 r., następuje na podstawie niniejszego zarządzenia.
 
§ 3.
Koszty eksploatacji użyczanych pomieszczeń pokrywać będzie w całości biorący w użyczenie.
 
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
 
§ 5.
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
 
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
wpr.: , dnia: 2017-01-05 10:34:18 historia zmian dokumentu

Archiwum