Zarządzenie Nr 610/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28.9.2016 r. w sprawie użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku lokalu przy ul. Zebrzydowickiej 30


ZARZĄDZENIE NR 610/2016
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 28.9.2016 r
 
w sprawie użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku lokalu przy ul. Zebrzydowickiej 30 .
 
- art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446),
- art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z póź. zm.),
 
 zarządzam, co następuje:
 § 1.
Wyrażam zgodę na użyczenie lokalu przy ul. Zebrzydowickiej 30 oznaczonego nr 2 o powierzchni użytkowej 81,50 m2 wraz z piwnicą o powierzchni użytkowej 124,50 m2, Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku z przeznaczeniem na potrzeby Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Przemocy oraz Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Prezydencie Miasta Rybnika. 
 
§ 2.
Zawarcie z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku umowy użyczenia lokalu użytkowego określonego w § 1 na czas oznaczony tj. od 1.10.2016 r. do 30.9.2019 r., następuje na podstawie niniejszego zarządzenia.
§ 3.
Koszty eksploatacji użyczanych pomieszczeń pokrywać będzie w całości biorący w użyczenie.
 
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
 
§ 5.
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
 
§ 6.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
wpr.: , dnia: 2016-09-30 07:12:55 historia zmian dokumentu

Archiwum