Zarządzenie Nr 496/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15.7.2016 r. w sprawie użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Rzecznej 4/2.


ZARZĄDZENIE NR 496/2016
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 15.7.2016 r.
 
w sprawie użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Rzecznej 4/2. 
 
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 930).
 
zarządzam, co następuje
§ 1.
Wyrażam zgodę na użyczenie Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Rzecznej 4/2 składającego się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki, komórki I i komórki II o powierzchni użytkowej 64,81 m2, w tym powierzchni mieszkalnej 30,74 m2 wraz z piwnicą oznaczoną nr 2 z przeznaczeniem na mieszkanie chronione dla usamodzielnianych pełnoletnich wychowanków. 
§ 2.
Zawarcie z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku umowy użyczenia lokalu mieszkalnego określonego w § 1 na czas nieoznaczony następuje na podstawie niniejszego zarządzenia.
 
§ 3.
Z tytułu używania lokalu biorący w użyczenie jest obowiązany uiszczać opłaty niezależne od właściciela.
 
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
 
§ 5.
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
 
§ 6.
Z dniem 31.7.2016 r. traci moc Zarządzenie Nr 547/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23.9.2015 r. w sprawie użyczenia Zespołowi Ognisk Wychowawczych w Rybniku lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Rzecznej 4/2.
 
§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.8.2016 r. 
wpr.: , dnia: 2016-07-21 08:51:37 historia zmian dokumentu

Archiwum