Zarządzenie Nr 127/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29.2.2016 r. w sprawie: użyczenia lokalu dla Boguszowickiego Stowarzyszenia Społeczno - Kulturalnego „ŚLADY” 44-253 Rybnik ul. Plac Pokoju 1 w budynku przy ul. Św. Wawrzyńca 6 w Rybniku.


ZARZĄDZENIE NR 127/2016 
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 29.2.2016 r.
 
w sprawie: użyczenia lokalu dla Boguszowickiego Stowarzyszenia Społeczno - Kulturalnego „ŚLADY” 44-253 Rybnik ul. Plac Pokoju 1 w budynku przy ul. Św. Wawrzyńca 6 w Rybniku. 
 
Działając na podstawie:
-    art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z póź. zm.),
-    art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z póź. zm.),
 
zarządzam, co następuje: 
§ 1.
Wyrażam zgodę na użyczenie Boguszowickiemu Stowarzyszeniu Społeczno -  Kulturalnemu „ŚLADY” z siedzibą w Rybniku przy ul. Pl. Pokoju 1, lokalu przy ul. Św. Wawrzyńca 6 w Rybniku o powierzchni użytkowej 121,25 m2 i części piwnicy o powierzchni 12,70 m2 na prowadzenie harcówki. 
 
§ 2.
Zawarcie umowy użyczenia lokalu określonego w §1 z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku na okres od 1.3.2016 r. do 28.2.2017 r., następuje na podstawie niniejszego zarządzenia.
 
§ 3.
Koszty eksploatacji użyczanych pomieszczeń pokrywać będzie w całości biorący w użyczenie. 
 
§ 4.
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
wpr.: , dnia: 2016-03-07 07:09:05 historia zmian dokumentu

Archiwum