Zarządzenie Nr 112/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23.2.2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu Komisji Mieszkaniowej


ZARZĄDZENIE NR 112/2016
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 23.2.2016 r
 
w sprawie ustalenia regulaminu Komisji Mieszkaniowej.
 
Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami) oraz § 39 ust. 4 Uchwały Nr 242/XV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 poz. 6066)
 
zarządzam, co następuje: 
§ 1.
Przyjąć regulamin Komisji Mieszkaniowej w brzmieniu  stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.
Traci moc zarządzenie Nr 528/2008 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20.11.2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu Komisji Mieszkaniowej.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Załącznik do
Zarządzenia Nr 112/2016
Prezydenta Miasta Rybnika 
z dnia 23.2.2016 r.
 
Regulamin działania Komisji Mieszkaniowej 
 
§1.
Regulamin określa sposób działania Komisji Mieszkaniowej zwanej dalej Komisją.

§2.
 Komisja jest organem powołanym przez Prezydenta Miasta Rybnika w zakresie określonym Uchwałą  nr 242/XV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2015 r. ( Dz.Urz. Woj. śl. poz 6066 z 2015 r. ) w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika, a w szczególności w sprawach dotyczących:
1) złożonych wniosków o przyznanie lub zamianę lokalu mieszkalnego,
2) regulacji tytułów prawnych do zajmowanych lokali mieszkalnych,
3) kontroli złożonych odwołań wnioskodawców,
4) opiniowania projektów list,
5) rozpatrywania uwag i zastrzeżeń  do projektów list.

§3.
1. Komisja powoływana na okres kadencji Prezydenta Miasta, który może odwołać poszczególnych członków Komisji, w szczególności z powodu naruszenia niniejszego regulaminu lub rezygnacji członka.
2. Zmiana lub uzupełnienie składu Komisji następuje w trybie przewidzianym dla jej powołania.
3. W przypadku powołania  nowego składu Komisji na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji wybierają Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.
4. Przewodniczący, a w czasie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, kieruje pracami Komisji  i reprezentuje ją na zewnątrz.
5. Każdy członek Komisji ma prawo i obowiązek uczestniczenia we wszystkich obradach Komisji.
6. Działalność  Komisji ma charakter społeczny.

§4.
1. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Komisji w  zależności od potrzeb. 
2. Komisja na bieżąco ocenia poprawność kwalifikacji wniosków które uprzednio zostały sprawdzone pod względem kompletności.
3. W posiedzeniach Komisji biorą udział pracownicy Działu Lokalowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, którzy przedstawiają sprawy do rozpatrzenia wymagające opinii Komisji.
4. Dopuszcza się możliwość obecności na posiedzeniach innych osób bez prawa głosu.
5. Komisja wypowiada się w formie opinii wpisanej w aktach rozpatrywanej sprawy i dodatkowo
w protokole z posiedzenia.
6. Obsługę administracyjną Komisji prowadzi Dział Lokalowy.

§5. 
1. Do obowiązków Komisji należy obiektywna i wnikliwa ocena sytuacji socjalno-mieszkaniowej gospodarstw domowych ubiegających się o przyznanie, zamianę lokalu mieszkalnego lub przyznanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego, należącego do mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika, która  dokonywana jest w szczególności na podstawie:
1) analizy złożonych dokumentów,
2) przeprowadzonych wizji w miejscu zamieszkania wnioskodawców, których wniosek spełnia kryteria dochodowe i metrażowe wynikające z wyżej wymienionej Uchwały.
2. Komisja ustala zespoły wizytujące w celu sprawdzenia warunków mieszkaniowych wnioskodawców. 
3. Wizje przeprowadzane są przez co najmniej dwóch członków Komisji. Wizje mogą być przeprowadzane przy udziale pracownika Działu Lokalowego lub Kierownika Administracji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.

§6.
Komisja rozpatrując wnioski kieruje się:
1) przepisami prawa,
2) zasadą bezstronności,
3) względami społecznymi, wynikającymi z oceny stopnia zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych
 i stanu zasobu mieszkaniowego Miasta Rybnika.

§7. 
1. Rozstrzygnięcia Komisji, zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy jej składu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
2. Członek Komisji zostaje wyłączony z prac nad opiniowaniem wniosku osoby, z którą pozostaje w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że stosunek ten może budzić uzasadnione wątpliwości co do jego obiektywizmu lub bezstronności, a także jeżeli jest krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia włącznie.

§8.
Komisja opiniując  projekty rocznych list przydziału mieszkań i rozpatrując uwagi i zastrzeżenia do projektów list stosuje zasadę, że liczba osób umieszczonych na listach zależy od prognozowanej liczby mieszkań przeznaczonych do wynajmu i od stopnia zrealizowania zobowiązań. 
 
wpr.: , dnia: 2016-02-29 08:48:04 historia zmian dokumentu

Archiwum