Zarządzenie Nr 19/2015 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu porządku domowego”


Zarządzenie Nr 19/2015 
Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku 
z dnia 15 grudnia 2015 r.
 
w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu porządku domowego” 
 
Działając na podstawie § 4. pkt. 1 Statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, przyjętego Uchwałą Nr 812/LVII/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 10 listopada 2010r.
 
zarządzam, co następuje: 
 
§ 1.
Wprowadzić Regulamin porządku domowego dla lokali zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku  w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 
§ 2.
Regulamin o którym mowa w § 1 podać do publicznej wiadomości poprzez  wywieszenie w siedzibie Administracji nr I i II oraz na stronie internetowej ZGM w Rybniku.
 
§ 3.
Powierza się nadzór nad wykonaniem Zarządzenia Zastępcy Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
wpr.: , dnia: 2015-12-23 09:30:06 historia zmian dokumentu

Archiwum