Zarządzenie Nr 698/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14.12.2015 r. w sprawie użyczenia Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa z siedzibą w Rybniku przy ul. Szafranka 7 lokalu przy ul. 1 Maja 59


ZARZĄDZENIE NR 698/2015
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA 
z dnia 14.12.2015 r.
 
w sprawie użyczenia Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa z siedzibą w Rybniku przy ul. Szafranka 7 lokalu przy ul. 1 Maja 59.
 
Działając na podstawie:
- art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
   Dz. U. z 2015 r. poz. 1515),
- art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst
   jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z póź. zm.)
 
zarządzam, co następuje: 
 
§ 1.
Wyrażam zgodę na użyczenie lokalu przy ul. 1 Maja 59 o powierzchni użytkowej 137,94 m2  z przeznaczeniem na bibliotekę publiczną - filia nr 7.
 
§ 2.
Zawarcie z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku umowy użyczenia lokalu użytkowego określonego w § 1 na czas oznaczony tj. od 1.1.2016 r. do 31.12.2018 r. następuje na podstawie niniejszego zarządzenia.
 
§ 3.
Koszty eksploatacji użyczanych pomieszczeń pokrywać będzie w całości biorący w użyczenie.
 
§ 4.
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
wpr.: , dnia: 2015-12-16 09:37:44 historia zmian dokumentu

Archiwum