Zarządzenie Nr 604/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28.10.2015 r. w sprawie użyczenia Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej - Mieszkanie Nr 2 w Rybniku lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Przemysłowej 2/2.


ZARZĄDZENIE NR 604/2015
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 28.10.2015 r. 
w sprawie użyczenia Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej - Mieszkanie Nr 2 w Rybniku lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Przemysłowej 2/2.
 
Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 a, art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), § 3 pkt. 1 Uchwały Nr 145/XI/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej - Mieszkanie Nr 2 w Rybniku
 
zarządzam, co następuje
§ 1.
Wyrażam zgodę na użyczenie Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej - Mieszkanie Nr 2 w Rybniku lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Przemysłowej 2/2 składającego się z 4 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki i spiżarki o powierzchni użytkowej 121,84 m2, w tym powierzchni mieszkalnej 89,34 m2 wraz z piwnicą oznaczoną nr 2 z przeznaczeniem na mieszkanie dla usamodzielnianych wychowanków.
 
§ 2.
Zawarcie z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku umowy użyczenia lokalu mieszkalnego określonego § 1 na czas nieoznaczony następuje na podstawie niniejszego zarządzenia.
 
§ 3.
Z tytułu używania lokalu biorący w użyczenie jest obowiązany uiszczać opłaty niezależne
od właściciela.
 
§ 4.
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
 
§ 5.
Z dniem 31.12.2015 r. traci moc Zarządzenie Nr 647/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie użyczenia Zespołowi Ognisk Wychowawczych w Rybniku lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Przemysłowej 2/2.
 
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.1.2016 r.
 
wpr.: , dnia: 2015-11-07 21:24:37 historia zmian dokumentu

Archiwum