Zarządzenie Nr 603/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28.10.2015 r. w sprawie użyczenia Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej - Mieszkanie Nr 1 w Rybniku lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Rzecznej 4/8.


ZARZĄDZENIE NR  603/2015
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 28.10.2015 r.
w sprawie użyczenia Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej - Mieszkanie Nr 1 w Rybniku lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Rzecznej 4/8.
 
Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 a, art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), § 3 pkt. 1 Uchwały Nr 143/XI/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej - Mieszkanie Nr 1 w Rybniku

zarządzam, co następuje
§ 1.
Wyrażam zgodę na użyczenie Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej - Mieszkanie Nr 1
w Rybniku lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Rzecznej 4/8 składającego się z 4 pokoi, kuchni i łazienki o powierzchni użytkowej 145,77 m2, w tym powierzchni mieszkalnej 113,45 m2 wraz z piwnicą oznaczoną nr 8 z przeznaczeniem na mieszkanie dla usamodzielnianych wychowanków.
 
§ 2.
Zawarcie z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku umowy użyczenia lokalu mieszkalnego określonego § 1 na czas nieoznaczony następuje na podstawie niniejszego zarządzenia.
 
§ 3.
Z tytułu używania lokalu biorący w użyczenie jest obowiązany uiszczać opłaty niezależne
od właściciela.
 
§ 4.
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
 
§ 5.
Z dniem 31.12.2015 r. traci moc Zarządzenie Nr 593/2008 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy
ul. Rzecznej 4/8 Zespołowi Ognisk Wychowawczych w Rybniku.
 
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.1.2016 r.
wpr.: , dnia: 2015-11-07 21:18:05 historia zmian dokumentu

Archiwum