Zarządzenie Nr 606/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28.10.2015 r. w sprawie: zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych przyjętego zarządzeniem Nr 553/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23.11.2011r.


ZARZĄDZENIE NR 606/2015
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 28.10.2015 r.
 
w sprawie: zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych przyjętego zarządzeniem Nr 553/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23.11.2011 r. 
 
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), w związku z art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150 ze zmianami),
zarządzam, co następuje: 
§ 1.
Zmienić wykaz pomieszczeń tymczasowych przyjęty zarządzeniem Nr 553/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23.11.2011 r. (ze zmianami) przez wykreślenie z wykazu pomieszczenia tymczasowego przy ulicy:
  • Raciborskiej 232a/2
§ 2.
Aktualny wykaz pomieszczeń tymczasowych stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.11.2015 r.
 
Załącznik do zarządzenia nr 606/2015
Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia 28.10.2015 r.
 
Lp. Adres 
 1. ul. Janiego 57/4
 2. ul. Janiego 57 A/18
 3. ul. Przemysłowa 18/2
 4. ul. Zagłoby 36
 5. ul. Żwirowa 32C/13
 6. ul. Żwirowa 32C/15
 
wpr.: , dnia: 2015-11-02 07:40:45 historia zmian dokumentu

Archiwum