Zarządzenie Nr 432/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 21 lipca 2015 rokuw sprawie powołania i określenia składu osobowego Komisji Mieszkaniowej


ZARZĄDZENIE NR 432/2015
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 21 lipca 2015 roku
 
w sprawie powołania i określenia składu osobowego Komisji Mieszkaniowej.
 
Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz § 7 Uchwały Nr 365/XXIX/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika ( tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śl. 2015.1790), 
 
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Powołuję Komisję Mieszkaniową dla opiniowania wniosków osób ubiegających 
się o przyznanie lokali mieszkalnych oraz sprawdzania warunków mieszkaniowych wnioskodawców,  w następującym składzie:
 
1. Henryk Cebula - przedstawiciel Rady Miasta Rybnika
2. Paweł Dąbski - pracownik Działu Lokalowego ZGM
3. Mariusz Figura - Administracja Domów Mieszkalnych ZGM
4. Wiesława Stępień - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej
5. Marta Kulik - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej
6. Andrzej Oświecimski - przedstawiciel Rady Miasta Rybnika
7. Łukasz Owczarek - Administracja Domów Mieszkalnych ZGM
8. Krystyna Stokłosa - przedstawiciel Rady Miasta Rybnika
9. Andrzej Wojaczek - przedstawiciel Rady Miasta Rybnika 
 
 § 2.
Traci moc zarządzenie Nr 70/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 10 lutego 2015 r. 
w sprawie powołania i określenia składu osobowego Komisji Mieszkaniowej.
 
 § 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
wpr.: , dnia: 2015-07-27 11:44:19 historia zmian dokumentu

Archiwum