Zarządzenie Nr 320/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 9.6.2015 r. w sprawie użyczenia lokalu dla Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25


ZARZĄDZENIE NR 320/2015
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA 
z dnia 9.6.2015 r.
w sprawie użyczenia lokalu dla Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25
 
Działając na podstawie:
- art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami),
- art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zmianami), 
 
 zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Wyrażam zgodę na użyczenie lokalu przy ul. Zebrzydowickiej 30 - lokal VII 
o powierzchni użytkowej 53,65 m2 i piwnicy o powierzchni użytkowej 25,35 m2 Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku na prowadzenie grupowej metody pracy socjalnej.
 
§ 2.
Zawarcie z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku umowy użyczenia lokalu użytkowego określonego w § 1 na czas oznaczony tj. od 1.7.2015 r. do 30.6.2018 r. następuje na podstawie niniejszego zarządzenia.
 
§ 3.
Koszty eksploatacji użyczanych pomieszczeń pokrywać będzie w całości biorący 
w użyczenie.
 
§ 4.
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
wpr.: , dnia: 2015-06-12 12:34:47 historia zmian dokumentu

Archiwum