Zarządzenie Nr 305/2015 Prezydeta Miasta Rybnika z dnia 29.05.2015 r w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013


ZARZĄDZENIE NR 305/2015      
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 29.05.2015 r.
 
w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.
 
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150),
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Zmienić wykaz lokali socjalnych przyjęty zarządzeniem nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. (ze zmianami) w ten sposób, że:
  1. dodaje się do wykazu lokale przy ulicy:
    • Przemysłowej 17a/7
    • Przemysłowej 19a/8
  2. wykreśla się z wykazu lokal przy ulicy:
    • Przemysłowej 23/5
§ 2.
Aktualny wykaz lokali socjalnych prowadzi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
 
§ 3.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.6.2015 r. 
 
wpr.: , dnia: 2015-06-01 07:40:35 historia zmian dokumentu

Archiwum