Zarządzenie Nr 178/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31.3.2015 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.


ZARZĄDZENIE NR 178/2015      
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 31.3.2015 r.
 
w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r
 
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150),
zarządzam, co następuje:
 
zarządzam, co następuje: 
 § 1.
Zmienić wykaz lokali socjalnych przyjęty zarządzeniem nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. (ze zmianami) w ten sposób, że:
  1.  dodaje się do wykazu lokale przy ulicy:
    • Morcinka 13a/1
    • Przemysłowej 22/27
  2. wykreśla się z wykazu lokale przy ulicy:
    • Ogrodowskiego 3a/9
    • Ogrodowskiego 5a/5
§ 2.
Aktualny wykaz lokali socjalnych prowadzi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
 § 3.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
 § 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.4.2015 r.
wpr.: , dnia: 2015-04-01 08:20:53 historia zmian dokumentu

Archiwum