Zarządzenie Nr 71/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku


ZARZĄDZENIE NR 71/2015
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 10 lutego 2015 roku
 
w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. - dane niepodlegające udostępnieniu ze względu na ochronę danych osobowych – art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej- jawność wyłączyła Danuta Kolasińska- Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
 
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz § 303 pkt. 3 Uchwały Nr 365/XXIX/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2008 r. Nr 186 poz. 3395 ze zmianami), 
 
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Przyznać Pani - dane niepodlegające udostępnieniu ze względu na ochronę danych osobowych – art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej- jawność wyłączyła Danuta Kolasińska- Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej lokal mieszkalny położony przy ul. - dane niepodlegające udostępnieniu ze względu na ochronę danych osobowych – art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej- jawność wyłączyła Danuta Kolasińska- Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  w Rybniku składający się z 1 pokoju, przedpokoju, kuchni i łazienki o łącznej powierzchni użytkowej 36,62 m2 w tym powierzchni mieszkalnej 22,07 m2.
 
§ 2.
Zawarcie z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku umowy najmu lokalu mieszkalnego określonego w § 1 na czas nieoznaczony następuje na podstawie niniejszego zarządzenia.
 
§ 3.
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.3.2015 r. 
wpr.: , dnia: 2015-02-12 12:17:10 historia zmian dokumentu

Archiwum