Zarządzenie nr 557/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31.10.2014 w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2014


ZARZĄDZENIE NR 557/2014
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 31.10.2014 r. 
 
w sprawie: zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. 
 
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150),
 
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Zmienić wykaz lokali socjalnych przyjęty zarządzeniem nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. (ze zmianami) w ten sposób, że wykreśla się z wykazu lokale przy ulicy:
- Kuboszka 5a/1
- Patriotów  22a/7
- Ogrodowskiego 5a/6
 
§ 2.
Aktualny wykaz lokali socjalnych prowadzi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
 
§ 3.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.11.2014 r. 
wpr.: , dnia: 2014-11-03 14:04:05 historia zmian dokumentu

Archiwum