Zarządzenie Nr 16/2014 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z dnia 30 lipca 2014 roku w sprawie: wdrożenia weryfikacji sposobu wykorzystywania gminnego zasobu lokali mieszkalnych


ZARZĄDZENIE NR 16/2014
Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
z dnia 30 lipca 2014 roku
 
w sprawie: wdrożenia weryfikacji sposobu wykorzystywania gminnego zasobu lokali mieszkalnych
 
Na podstawie:
zarządzenia nr 584/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 października 2012 roku w sprawie przyjęcia programu weryfikacji sposobu wykorzystywania gminnego zasobu lokali mieszkalnych „Poznaj swojego najemcę” w związku z Zarządzeniem Nr 14/2014 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie weryfikacji sposobu wykorzystywania gminnego zasobu lokali mieszkalnych
 
zarządzam, co następuje:
§ 1
1.  Wyznacza się następujące osoby do przeprowadzenia przeglądu zasobu mieszkaniowego:
 • Gabriela Chromicz
 • Zofia Dziedzic
 • Agata Konieczny
 • Rozalia Korgól
 • Hanna Machalica
 • Dariusz Pachowicz
 • Beata Piekarczyk
 • Bożena Robak
 • Agnieszka Smyczek
 • Kazimierz Totoś
 • Małgorzata Wawrzyniak
 • Halina Wencel
2.  Ustala się, że wizje lokali przeprowadzać będą zespoły dwuosobowe w okresie od 01.09.2014 r. do 31.12.2014 r. w godzinach od 12:00 do 18:00.
 
§ 2
Ustala się wzór protokołu sporządzanego podczas wizji lokalu mieszkalnego, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
1. Zobowiązuje się Kierowników administracji do sporządzenia i przedłożenia Kierownikowi Działu Lokalowego sprawozdania w zakresie działania podległej administracji obejmującego dane z przeprowadzonych przeglądów w terminie do 15 stycznia 2015 r.
2.  Zobowiązuje się Kierownika Działu Lokalowego do przedłożenia Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej sprawozdania zbiorczego obejmującego dane z przeprowadzonych przeglądów w terminie do 31 stycznia 2015 r.
 
§ 4
1. Powierza się wykonanie zarządzenia Kierownikowi Działu Lokalowego oraz Kierownikom administracji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
2. Powierza się nadzór nad wykonaniem zarządzenia Zastępcy Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
 
 § 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
Wzór protokołu z weryfikacji pobierz
wpr.: , dnia: 2014-08-01 09:24:08 historia zmian dokumentu

Archiwum