Zarządzenie Nr 243/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 21.5.2014 r. w sprawie zasad zasiedlania lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Zebrzydowickiej 31 A w Rybniku


ZARZĄDZENIE NR 243/2014
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 21.5.2014 r.
 
w sprawie: zasad zasiedlania  lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Zebrzydowickiej 31 A w Rybniku.
 
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz § 9 Regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących część mieszkaniowego zasobu gminy - „Mieszkania dla młodych” stanowiącego załącznik 
do Uchwały Nr 677/XLIV/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia tego regulaminu oraz zmiany Uchwały Nr 365/XXIX/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 czerwca 2008 r. 
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika,
 
zarządzam, co następuje: 
§ 1.
Wyznaczam budynek przy ul. Zebrzydowickiej 31 A do wynajmowania lokali mieszkalnych zgodnie z regulaminem „Mieszkania dla młodych”.
 
§ 2.
Ustalam okres składania wniosków o przyznanie lokalu od 1.6.2014 r. do 31.8.2014 r
 
§ 3.
Ustalam termin realizacji listy uprawnionych do 31.12.2014 r.
 
§ 4.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
wpr.: , dnia: 2014-05-27 12:09:40 historia zmian dokumentu

Archiwum