Zarządzenie Nr 218/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30.4.2014 r. w sprawie: zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych przyjętego zarządzeniem Nr 553/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23.11.2011r.


ZARZĄDZENIE NR 218/2014
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 30.4.2014 r.
 
w sprawie: zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych przyjętego zarządzeniem Nr 553/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23.11.2011r. 
 
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150),
 
zarządzam, co następuje: 
§ 1.
Zmienić wykaz pomieszczeń tymczasowych przyjęty zarządzeniem Nr 553/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23.11.2011 r. (ze zmianami) przez wykreślenie z wykazu pomieszczenia tymczasowego przy ulicy: 
  1. Janiego 57A/17
§ 2.
Aktualny wykaz pomieszczeń tymczasowych stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.5.2014 r. 
wpr.: , dnia: 2014-05-02 09:00:46 historia zmian dokumentu

Archiwum