Zarządzenie Nr 589/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28.10.2013 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.


ZARZĄDZENIE NR 589/2013
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 28.10.2013r.
 
w sprawie: zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.
 
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zmianami),
 
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Zmienić wykaz lokali socjalnych przyjęty zarządzeniem nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. (ze zmianami) w ten sposób, że:
 1. dodaje się do wykazu lokale przy ulicy:
  • Słonecznej 14/7
  • Śniadeckiego 3a/2
  • Św. Antoniego 15/2
 2. wykreśla się zwykazu lokale przy ulicy:
  • Gen, Andersa 17/5
  • Mikołowskiej 134/12
  • Słonecznej 14/4
§ 2.
Aktualny wykaz lokali socjalnych prowadzi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
 
§ 3.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
 
 § 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.11.2013 r.
wpr.: , dnia: 2013-11-04 07:16:32 historia zmian dokumentu

Archiwum