Zarządzenie Nr 574/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16.10.2013 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Miasta Rybnik na lata 2014-2018


ZARZĄDZENIE NR 574/2013
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 16.10.2013 r. 


w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Miasta Rybnik na lata 2014-2018

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz Uchwały Nr 767/LV/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 230, poz. 3366),

zarządzam, co następuje
§ 1.

  1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
    i o wolontariacie, zwanymi dalej „Podmiotami”.
  2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Miasta Rybnik na lata 2014 – 2018.
  3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat tejże uchwały.

§ 2.

 Określa się:

  • termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 16.10.2013 r.
  • termin zakończenia konsultacji na dzień 18.10.2013 r.
§ 3.
Konsultacje przeprowadza się poprzez zamieszczenie projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika (bip.um.rybnik.eu), zakładka Organizacje pozarządowe
 
§ 4.
Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
 
§ 5.
Opinie należy składać na piśmie, w terminie określonym w § 2, w Kancelarii Urzędu Miasta przy ul. Bolesława Chrobrego 2, według wzoru określonego w załączniku do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 6.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam właściwemu Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 
§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
wpr.: , dnia: 2013-10-22 13:15:29 historia zmian dokumentu

Archiwum