Zarządzenie nr 216/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 07.05.2013 r. w sprawie powołania zespołu do spraw wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy


Zarządzenie nr 216/2013
Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia 07.05.2013 r.
 
w sprawie: powołania zespołu do spra wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
 
Działając na podstawie:
- art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001r; Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./
 
zarządzam co następuje
 
§ 1.
1.Powołuję zespół w składzie:
 
- Przewodnicząca Joanna Kryszczyszyn
 
  1. Jerzy Granek
  2. Danuta Kolasińska
  3. Franciszek Kurpanik
  4. Leszek Kuśka
  5. Janina Ossa
  6. Józef Piontek
  7. Szymon Podleśny
  8. Henryk Ryszka
  9. Andrzej Wojaczek
 
2. Zadaniem zespołu jest opracowanie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
 
§ 2.
 
Obsługę administracyjno - biurową oraz prowadzenie dokumentacji zespołu zapewnia Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
wpr.: , dnia: 2013-05-16 09:25:15 historia zmian dokumentu

Archiwum