Zarządzanie Nr 125/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 21.3.2013r. w sprawie: użyczenia lokalu położonego w Rybniku przy ul. Raciborskiej 20 dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku


ZARZĄDZENIE NR 125/2013
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA 
z dnia 21.3.2013r.
 

w sprawie: użyczenia lokalu położonego w Rybniku przy ul. Raciborskiej 20 dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku.
 
Działając na podstawie: 
  1. art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.),
  2. art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z póź. zm.)
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Wyrażam zgodę na użyczenie lokalu przy ul. Raciborskiej 20 o powierzchni użytkowej 54,70 m2 z przeznaczeniem na biuro.
 
§ 2.
Zawarcie z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku umowy użyczenia lokalu użytkowego określonego w §1 na czas oznaczony tj. od 1.4.2013r. do 31.3.2016r. następuje na podstawie niniejszego zarządzenia.
 
§ 3.
Koszty eksploatacji pokrywać będzie w całości biorący w użyczenie.
 
§ 4.
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.4.2013r. 
 
wpr.: , dnia: 2013-03-27 07:35:34 historia zmian dokumentu

Archiwum