Zarządzenie Nr 36/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29.1.2013r. w sprawie: zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych przyjętego zarządzeniem Nr 553/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23.11.2011r.


ZARZĄDZENIE NR 36/2013
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 29.1.2013r.
w sprawie: zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych przyjętego zarządzeniem Nr 553/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23.11.2011r.  
 
Działając na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian./, w związku z art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego /t.j. Dz. U. z 2005r., Nr 31, poz. 266 z późn. zmian./,
 

zarządzam, co następuje: 
§ 1.
Zmienić wykaz pomieszczeń tymczasowych przyjęty zarządzeniem Nr 553/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23.11.2011r. (z późn. zm.) przez wykreślenie z wykazu pomieszczenia tymczasowego przy ulicy:
  1. Żwirowej 32 barak 3b/1
§ 2.
Aktualny wykaz pomieszczeń tymczasowych stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3. 
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład
Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku. 
 
§ 4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.2.2013r. 
 
Załącznik do zarządzenia nr 36/2013
Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia 29.1.2013r. 
Lp. Adres
1. ul. Janiego 57 barak 1/4
2. ul. Janiego 57 barak 2/17
3. ul. Janiego 57 barak 2/18
4. ul. Przemysłowa 18/2
5. ul. Raciborska 232a/2
6. ul. Zagłoby 36
7. ul. Żwirowa 32 barak 1a/2
8. ul. Żwirowa 32 barak 3b/4
9. ul. Żwirowa 32 barak 3b/5
10.  ul. Żwirowa 32 barak 3b/7
wpr.: , dnia: 2013-02-01 07:47:03 historia zmian dokumentu

Archiwum