Zarządzanie Nr 645/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23.11.2012r. w sprawie: użyczenia lokalu położonego w Rybniku przy ul. Zebrzydowickiej 30 dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa z siedzibą w Rybniku przy ul. Szafranka 7


ZARZĄDZENIE NR 645/2012
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 23.11.2012r
w sprawie: użyczenia lokalu położonego w Rybniku przy ul. Zebrzydowickiej 30 dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa z siedzibą w Rybniku przy ul. Szafranka 7 
 

Działając na podstawie:
  1. art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.),
  2. art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z póź. zm.)
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Wyrażam zgodę na użyczenie lokalu przy ul. Zebrzydowickiej 30 o powierzchni użytkowej 110,10 m2  z przeznaczeniem na bibliotekę publiczną - filia nr 2.
 
§ 2.
Zawarcie z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku umowy użyczenia lokalu użytkowego określonego w §1 na czas oznaczony tj. od 1.1.2013r. do 31.12.2015r. następuje na podstawie niniejszego zarządzenia.
  
§ 3.
Biorący do używania zobowiązany jest do pokrywania kosztów związanych z eksploatacją przedmiotu użyczenia.
 
§ 4.
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. 
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.1.2013r.
 

wpr.: , dnia: 2012-12-04 12:09:45 historia zmian dokumentu

Archiwum