ZARZĄDZENIE NR 454/2010 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 24.08.2010 r. w sprawie: trybu postępowania zmierzającego do realizacji roszczeń odszkodowawczych przysługujących właścicielom lokali za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych osobom uprawnionym do nich z mocy wyroku.


ZARZĄDZENIE NR 454/2010 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 24.08.2010 r.

w sprawie: trybu postępowania zmierzającego do realizacji roszczeń odszkodowawczych przysługujących właścicielom lokali za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych osobom uprawnionym do nich z mocy wyroku.
    
    Działając na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / j.t. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian./, w związku z art.18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego /t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266 z późn. zmian./,

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalić następujący tryb postępowania zmierzającego do realizacji roszczeń odszkodowawczych przysługujących właścicielom lokali za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych osobom uprawnionym do nich z mocy wyroku:

1.    negocjacje co do wysokości kwoty odszkodowania mogą być prowadzone wyłącznie na wniosek właściciela lokalu, który odpowiednio udokumentuje zasadność roszczeń,
2.    negocjacje prowadzi Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, w obecności co najmniej jednego, wyznaczonego przez siebie pracownika Zakładu,
3.    z przeprowadzonych negocjacji sporządza się protokół, będący podstawą do zawarcia ugody,
4.    kwota odszkodowania nie może przekroczyć sumy zaległości w opłatach za mieszkanie osób uprawnionych na podstawie wyroku do lokalu socjalnego w stosunku do właściciela, w okresie ostatnich trzech lat od daty złożenia wniosku o wypłatę odszkodowania,
5.    przed podpisaniem ugody Zakład Gospodarki Mieszkaniowej uzyska pisemną informację z jednostek organizacyjnych Miasta: Urzędu Miasta, Ośrodka Pomocy Społecznej, Rybnickich Służb Komunalnych, Zarządu Zieleni Miejskiej, Zarządu Transportu Zbiorowego, czy właściciel lokalu nie zalega z płatnościami na rzecz Miasta Rybnika,
6.    ugoda zawierać będzie klauzulę umożliwiającą Miastu rozliczenie odszkodowania z ewentualnymi zaległościami w płatnościach na rzecz Miasta,
7.    termin płatności będzie ustalony w ugodzie na co najmniej 14 dni od momentu jej zawarcia,
8.    po przeprowadzeniu negocjacji Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przekaże projekt ugody wraz z kompletem dokumentów Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
wpr.: , dnia: 2010-08-26 08:25:15 historia zmian dokumentu

Archiwum